Klinisk studie bekräftar verksamheten av GastroCare


Många studier av sport- och fritidshästar verkar bekräfta det som finns i flertalet publikationer vad gäller antalet hästar som lider av magsår.

Därefter så lider över 90% av alla galopp- och travhästar övervägande av magsår och studierna visar tydligt,
att det handlar om ett tilltagande, befintligt problem. Också hos nästan 50 % av de 700 fölen och unghästarna som undersökts i studierna, med hänvisning till de tre största studierna från Murray och Wilson, så kan magsår och sjukliga förändringar i magslemhinnan fastställas. Orsaken är en alltför tidig utfodring med koncentrerade kraftfoderblandningar för föl och unghästar, och/eller speciella, ofta överdoserade, pelleterade mineral- och energifoder.

Gällande unghästarna/ åringarna var man också överens om att hållningen i grupper eller det för tidiga avvänjandet kan betyda mycket stress.
Stress i sin tur sätter hos unghästar likaså som hos stora hästar igång en oangenäm spiral, vilken i slutändan kan leda till magsår.

Sammanfattande kan man utan tvivel fastställa att för det mesta är utfodringsfel och / eller stress den utlösande faktorn. Stress har ett enormt inflytande på det vegetativa nervsystemet som bland annat styr saltsyreproduktionen.
Så kunde man t.ex konstatera att hästar som levde i grupp uppvisade ett massivt tilltagande av magsår under vintern. Dr. Blessing från kliniken i München-Parsdorf härleder det till ökade rangordningskamper som uppstår då hästarna oftast vistas på mindre ytor under vintern.

Magsår är alltså inte endast ett sporthästproblem, utan ett problem som beträffar alla hästar.

Dock kunde inte vid någon av undersökningarna den sortens bakterier hittas, som ansvarar för likartade magproblem hos människor och grisar. Bakterien Heliobakter Pylori har aldrig kunnat påvisas hos häst. Av den anledningen kan man genom de offentliggjorda undersökningarna som utförts på flera tusen hästar dra slutsatsen att i första linje se en kombination av stress och en för hästar atypisk utfodring som orsak.

Även medikamenter och starkt parasitangrepp kan vara orsaken för uppkomst av magsår. Styngflugelarver borrar regelrätt hål i magväggen och ger en ideal angreppsyta för magsyran. Likaså diskuteras smärt- och inflammationshämmande läkemedel eller örter som djävulsklo och ingefära.

Endast vid kontinuerligt foderintag kommer det till en jämn neutralisering av den producerade magsyran.
Intar hästen inget foder över längre tid, störs alltså jämvikten i magen.
Hästar producerar i regelfall endast vid grovfoderintag den nödvändiga salivmängden för att upprätthålla de rätta pH-värdena i magen. Men då hästar äter kraftfoder väsentligt snabbare och därvid producerar betydligt mindre saliv leder detta tvingande till en högre syrabelastning i magen. Även så har man iakttagit att alla sorters kraftfoder förstärker produktionen av peptidhormonet gastrin. Gastrin stimulerar utsöndringen av saltsyra. Denna salthaltiga magsyra, som hjälper spjälkningen av proteiner, angriper magväggen.

I idealfall skyddas magsäcken av ett slemskikt. Går jämvikten ur gängorna, fräts magväggen regelrätt sönder och det uppstår kraterliknande fördjupningar och hål i magväggen. Följden blir i värsta fall magblödningar, vilka också kan leda till dödliga bristningar.

I de flesta fall dock är tecknen sedan längst tydligt kännbara. De flesta hästar visar redan tidigt en mindre prestationsvilja och täta mildare koliker. Denna iakttagelse gjorde även hästägare som deltog

i en nyligt gjord studie som genomfördes i Tyskland på uppdrag NutriScience. Hos alla hästar beskrevs en fallande prestationsförmåga. Vidare symptom som iakttogs hos hästar med magsår var även ätstörningar, diarréer, viktförlust, tandgnissling, stark salivutsöndring och gäspande eller att hästarna ofta låg ner. Symptomen uppträdde dock inte likadant hos alla och alla uppvisade inte alla symptom.

Den säkraste metoden att diagnostisera magsår är med endoskop.

Utfodring med GastroCare som lösning för att behandla magsår.

En praktisk början för en långfristig profylax och behandling av magslemhinneinflammationer (gastrit) och magsår (ulcer) är att sätta in en kombinationsprodukt, som reducerar syrahalten i magen (genom att höja pH-värdet), främjar läkandet lokalt och höjer dagsintaget av fibrer.

NutriScience hat utvecklat GastroCare för att behandla lättare till medelsvåra magsår. GastroCare sätts in för att å ena sidan utgöra en syrabuffert och för det andra understödjer glutamin och lecitin det lokala läkandet och regenerationen av magslemhinnan. För att skydda slemhinnan använder NutriScience bl.a. pektin och lecitin som lösliga fibrer. I den efterföljande studien som genomfördes av Dr. Susanne Blessing på kliniken i München-Parsdorf, användes uteslutande GastroCare som tillskottsfoder vid behandlingen av magsår hos hästar.

Studieförlopp med GastroGare

I studien togs hästar som misstänktes ha magsår in för gastroskopi. Gav gastroskopin ett högre Ulcerationsindex än 2 eller högre på en 4-gradig skala, antogs hästarna för studien såtillvida att inga andra åtgärder vidtagits 28 dagar före studiestart.

Alla undersökta hästar ägdes av amatörryttare och bortsett från tillskottsfodringen med NutriScience GastroCare ändrades ingenting av deras dagsrutiner eller utfodringsvanor. Under studien gavs hästarna inga vidare medikamenter mot magsår.

Dag 0: Undersökning med endoskopi följt med 30 dagars behandling med GastroCare

Dag 30: Undersökning med endoskop.

Endoskopiförfarande:

8 -12 timmar före undersökningen fodrades inte och 2 – 4 timmar innan gavs inget vatten. Hästarna sederades intravenöst. Magsäcken söktes systematiskt igenom. Varje häst bedömdes av veterinär på en skala från 0 – 5. Samma veterinär utförde endoskopin dag 30.

För varje häst fylldes ett bedömningsformulär i och en kort sammanfattning av den kliniska undersökningen dokumenterades skriftligt på bedömningsformuläret. Vid studien undersöktes, om förändringar av omfattningen av lesionerna i magslemhinnan med den regelbundna, 30 dagar långa tillskottsfodringen med GastroCare kunde fastställas.

Alla hästar som deltog i studien utfodrades i 30 dagar med GastroCare. Därefter utfördes en vidare gastroskopi. Resultaten visade, att 85% av hästarna uppvisade en markant förbättring av ulcerationen och visade symptom reducerades eller försvann helt.

Studien bekräftade de ursprungliga resultaten från en studie som gjordes 2005, vilken kom till det resultatet att tillskottsfodring med GastroCare kan användas så väl som profylax som också för behandling av magsår.

Hur verkar GastroCare på hästen?

De antiacida ämnena i GastroCare initierar läkandet av lesioner och ulcer genom att neutralisera överflödig magsyra för att skydda magslemhinnan. Det förmodas också (Lambrecht 1993) att en del antiacida skyddar slemhinnan genom att aktivera den lokala prostaglandinproduktionen, vilket gynnar genomblödningen i regionen. Antiacida efterliknar salivens funktion, då det neutraliserar en del av magsyran. Det hjälper till att skydda magsäckens övre del, vilken inte förfogar över något skyddsskikt.

Varje giva GastroCare skyddar i ca 6 timmar. Pektin-lecitin-fiber-komplexet i GastoCare hjälper att förhindra det skadliga tillbakaflödet av gallsyra genom att stabilisera slemhinnan och genom att höja bufferkapaciteten av maginnehållet. Det absorberar en del av den överflödiga syran och håller så bort vidare syra från magväggen. Glutaminet i GastroCare tillfogar slutligen en essentiell energikälla för en snabbare regeneration av magslemhinnan. Glutamin är en aminosyra och den huvudsakliga energikällan för enterocyterna. (De celler som klär insidan i tunntarmen). Lecitin å sin sida bildar efter näringsvetenskaplig kännedom ett starkt hydrofobiskt skikt och stärker därigenom det syraavstötande skyddslagret i slemhinnecellerna.

Varför GastroCare från NutriScience?

En praktisk början för en långfristig profylax och behandling är att sätta in en kombinationsprodukt, som reducerar syrahalten i magen (genom att höja pH-värdet), främjar läkandet av ulcer lokalt och höjer dagsintaget av fibrer. NutriScience hat utvecklat GastroCare för att behandla lättare till medelsvåra magsår.

GastoCare kan användas fram till tävlingsdag.